E-portfolios - also see myPortfolio101 below.

Tools to set up E-portfolios Toni Twiss site
E-Portfolios This site is also set up by Toni Twiss - what's an e-portfolio?
Wiki example Use this site to practice using wiki 'tools'. Includes examples...

Business take on E-Portfolios...